Blue Flower

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną i reprezentuje swoich Klientów w sprawach o:

 • reprezentowaniem przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • uzyskaniem decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
 • odwołaniami od decyzji administracyjnych,
 • reprezentowaniem przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • odwołaniami od decyzji urzędów skarbowych,
 • sprawami z zakresu gospodarki nieruchomościami.

 

PRAWO CYWILNE – RZECZOWE I ZOBOWIĄZANIA

 

Kancelaria oferuje fachową pomoc w sprawie poprzez:

 • udzielanie ustnych porad prawnych
 • sporządzanie projektów umów (w formie elektronicznej i tradycyjnej pisemnej),
 • analizę zleconej sprawy, przedstawianie najkorzystniejszych rozwiązań, uprzedzając o konsekwencjach podejmowanych czynności,
 • prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji,
 • reprezentowanie przed sądami i organami administracji we wszystkich instancjach – jako PEŁNOMOCNIK.

 

 

Kancelaria prowadzi sprawy związane z prawem własności i innymi prawami rzeczowymi, tj. o:

 • przywrócenie stanu zgodnego z prawem - wydanie nieruchomości właścicielowi,
 • opróżnienie lokalu (mieszkalnego, użytkowego),
 • naruszenie posiadania – przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie naruszeń,
 • wykup działki zajętej przez budynek wzniesiony na cudzym gruncie,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • rozgraniczenie,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • uzgodnienie stanu prawnego księgi wieczystej,

 

Kancelaria służy kompleksową pomocą w zakresie prawa zobowiązań oraz odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych.

 

Rzetelnie i z zaangażowaniem pomagamy naszym Klientom w sprawach o:

 • zapłatę,
 • odszkodowania związane z wypadkami drogowymi,
 • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem,
 • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej, służbę zdrowia,
 • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń – szkody na osobie, na majątku,
 • spory na tle waloryzacji świadczeń ubezpieczyciela,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • odszkodowania za sieci przesyłowe (od sierpnia 2008r. istnieje taka możliwość, gdy linia np. telefoniczna, gazowa, światłowodowa biegnie przez nieruchomość - za odpowiednim wynagrodzeniem dla właścicieli)
 • ochronę dóbr osobistych,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa,

 

 

Roszczenia z tytułu umów, między innymi:

 • poręczenia,
 • sprzedaży,
 • darowizny,
 • leasingu,
 • o dzieło,
 • zlecenia,
 • spółki cywilnej;
 • bezpodstawne wzbogacenie

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE (rozwody Lublin)

 

Kancelaria zapewnia wszechstronne doradztwo w kwestiach majątkowych aktualnych i byłych małżonków przy:

 • umowach majątkowych między małżonkami – wspólności, odrębności majątkowej,
 • odpowiedzialności małżonka za zobowiązania współmałżonka,
 • ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami (w drodze umowy, przed sądem),
 • podziale majątku wspólnego (umownie, sądowo),
 • nakazaniu wypłacania wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka,
 • rozliczeniach między partnerami związków niezalegalizowanych.

 

Kancelaria gwarantuje pomoc przed wszczęciem procesu oraz w jego toku w sprawach o:

 • rozwód (bez orzekania o winie, z wyłącznej winy drugiego małżonka),
 • separację (zniesienie separacji),
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Kancelaria zajmuje się kompleksowo sprawami o:

 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
 • alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie obowiązku),
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • przysposobienie (w tym rozwiązanie przysposobienia),
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
 • ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobu jej wykonania,
 • wydanie dziecka;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim (zmianę kontaktów),
 • ustalenia miejsca pobytu małoletniego,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami.

 

PRAWO SPADKOWE

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną i reprezentuje Klientów w:

 • postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku (z testamentu i ustawy),
 • dochodzeniu roszczeń o zachowek ,
 • unieważnieniu testamentu ,
 • sporządzaniu testamentu, zapisu, polecenia, ustanowienia wykonawcy testamentu,
 • sprawach o przyjęcie spadku oraz jego odrzucenie,
 • umownym i sądowym dziale spadku i zniesieniu współwłasności,
 • umowach o zrzeczenie się przez spadkobiercę dziedziczenia

PRAWO PRACY

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną i reprezentuje swoich Klientów w sprawach o:

 • odwołanie od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę (bez winy pracownika, z winy pracownika),
 • przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie,
 • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, diety z tytułu podróży służbowych),
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wydanie świadectwa pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy ,
 • odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy,
 • odprawę rentową, emerytalną, z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dochodzenie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 • uchylenie uchwały organu spółdzielni, w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy,
 • roszczenia na tle spółdzielczej umowy o pracę,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną i reprezentujemy w sprawach odwołania od decyzji o:

 • emeryturę z funduszu ubezpieczeń społecznych,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy z funduszu ubezpieczeń społecznych
 • rentę rodzinną,
 • świadczenia żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, innych służb mundurowych i członków ich rodzin,
 • rentę lub emeryturę osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • odszkodowanie z tytuły wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • rentę szkoleniową,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego,
 • ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
 • rentę socjalną,
 • ustalenie wymiaru świadczenia,
 • świadczenia rodzinne z tytułu:
 • urodzenia dziecka i zasiłku macierzyńskiego,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne),
 • zasiłek chorobowy

SPRAWY KARNE LUBLIN

 

Reprezentuję: podejrzanego, oskarżonego, skazanego - jako OBROŃCA.

 

Doradzam przed wszczęciem oficjalnego postępowania.

 

Uzgadniam plan postępowania i konsultuję się z Klientem w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym.

 

Pomagam na każdym etapie postępowania karnego i występuję:

 • w toku dochodzenia, śledztwa - przed Policją i prokuratorem,
 • w postępowaniu w sprawach nieletnich - przed sądem rodzinnym,
 • przed sądem we wszystkich instancjach w sprawach:
 • karnych
 • karnoskarbowych
 • o wykroczenia

 

Służę skuteczną pomocą obrońcy w zakresie przestępstw:

 • przeciw mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, kradzież impulsów telefonicznych, oszustwo, oszustwo komputerowe, niszczenie lub uszkadzanie mienia, zabór pojazdu mechanicznego, paserstwo)
 • związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami;
 • przeciw bezpieczeństwu w komunikacji (wypadek komunikacyjny, kolizja, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia)
 • przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, aborcja, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, udział w bójce lub pobiciu, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, narażenie na zakażenie wirusem HIV, chorobą zakaźną, nieudzielenie pomocy)
 • przeciw czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności)
 • przeciw działalności instytucji (czynna napaść na funkcjonariusza, utrudnianie czynności służbowych, znieważenie funkcjonariusza, łapownictwo, płatna protekcja)

 

Przygotowuję wnioski i reprezentuję Klienta w sprawach o:

 • odroczenie wykonania kary
 • przerwę w wykonaniu kary
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • wydanie wyroku łącznego

 

Występuję w sprawach o odszkodowanie za:

 • niesłuszne skazanie
 • niesłuszne tymczasowe aresztowanie

 

Służę pomocą ofiarom przestępstwa - pokrzywdzonym - jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

 

Występuję o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem.

 

Pozywam o zadośćuczynienie i odszkodowanie już w toku procesu przed sądem karnym.

 


PRAWO MEDYCZNE

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną i reprezentuje swoich Klientów w sprawach o:

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym o błąd w sztuce lekarskiej zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym,
 • obrona lekarzy w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych związanych z błędem w sztuce ,
 • zastępstwo procesowe w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej,
 • reprezentacja w zakresie sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • tworzenie podmiotów leczniczych oraz przekształcenie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,
 • przygotowywanie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • doradztwo prawne w zakresie działań marketingowych w obrocie regulowanym przez prawo farmaceutyczne,
 • zagadnienia odpowiedzialności prawnej podmiotów zarządzających spółkami w sektorze prawa zdrowotnego, jak również podmiotów odpowiedzialnych za szkodę wyrządzoną przez produkt leczniczy lub wyrób medyczny.