Blue Flower

PRAWO PRACY

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną i reprezentuje swoich Klientów w sprawach o:

 • odwołanie od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę (bez winy pracownika, z winy pracownika),
 • przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie,
 • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, diety z tytułu podróży służbowych),
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wydanie świadectwa pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy ,
 • odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy,
 • odprawę rentową, emerytalną, z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dochodzenie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 • uchylenie uchwały organu spółdzielni, w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy,
 • roszczenia na tle spółdzielczej umowy o pracę,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną i reprezentujemy w sprawach odwołania od decyzji o:

 • emeryturę z funduszu ubezpieczeń społecznych,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy z funduszu ubezpieczeń społecznych
 • rentę rodzinną,
 • świadczenia żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, innych służb mundurowych i członków ich rodzin,
 • rentę lub emeryturę osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • odszkodowanie z tytuły wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • rentę szkoleniową,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego,
 • ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
 • rentę socjalną,
 • ustalenie wymiaru świadczenia,
 • świadczenia rodzinne z tytułu:
 • urodzenia dziecka i zasiłku macierzyńskiego,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne),
 • zasiłek chorobowy