Blue Flower

SPRAWY KARNE LUBLIN

 

Reprezentuję: podejrzanego, oskarżonego, skazanego - jako OBROŃCA.

 

Doradzam przed wszczęciem oficjalnego postępowania.

 

Uzgadniam plan postępowania i konsultuję się z Klientem w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym.

 

Pomagam na każdym etapie postępowania karnego i występuję:

 • w toku dochodzenia, śledztwa - przed Policją i prokuratorem,
 • w postępowaniu w sprawach nieletnich - przed sądem rodzinnym,
 • przed sądem we wszystkich instancjach w sprawach:
 • karnych
 • karnoskarbowych
 • o wykroczenia

 

Służę skuteczną pomocą obrońcy w zakresie przestępstw:

 • przeciw mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, kradzież impulsów telefonicznych, oszustwo, oszustwo komputerowe, niszczenie lub uszkadzanie mienia, zabór pojazdu mechanicznego, paserstwo)
 • związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami;
 • przeciw bezpieczeństwu w komunikacji (wypadek komunikacyjny, kolizja, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia)
 • przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, aborcja, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, udział w bójce lub pobiciu, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, narażenie na zakażenie wirusem HIV, chorobą zakaźną, nieudzielenie pomocy)
 • przeciw czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności)
 • przeciw działalności instytucji (czynna napaść na funkcjonariusza, utrudnianie czynności służbowych, znieważenie funkcjonariusza, łapownictwo, płatna protekcja)

 

Przygotowuję wnioski i reprezentuję Klienta w sprawach o:

 • odroczenie wykonania kary
 • przerwę w wykonaniu kary
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • wydanie wyroku łącznego

 

Występuję w sprawach o odszkodowanie za:

 • niesłuszne skazanie
 • niesłuszne tymczasowe aresztowanie

 

Służę pomocą ofiarom przestępstwa - pokrzywdzonym - jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

 

Występuję o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem.

 

Pozywam o zadośćuczynienie i odszkodowanie już w toku procesu przed sądem karnym.