Blue Flower

PRAWO CYWILNE – RZECZOWE I ZOBOWIĄZANIA

 

Kancelaria oferuje fachową pomoc w sprawie poprzez:

 • udzielanie ustnych porad prawnych
 • sporządzanie projektów umów (w formie elektronicznej i tradycyjnej pisemnej),
 • analizę zleconej sprawy, przedstawianie najkorzystniejszych rozwiązań, uprzedzając o konsekwencjach podejmowanych czynności,
 • prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji,
 • reprezentowanie przed sądami i organami administracji we wszystkich instancjach – jako PEŁNOMOCNIK.

 

 

Kancelaria prowadzi sprawy związane z prawem własności i innymi prawami rzeczowymi, tj. o:

 • przywrócenie stanu zgodnego z prawem - wydanie nieruchomości właścicielowi,
 • opróżnienie lokalu (mieszkalnego, użytkowego),
 • naruszenie posiadania – przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie naruszeń,
 • wykup działki zajętej przez budynek wzniesiony na cudzym gruncie,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • rozgraniczenie,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • uzgodnienie stanu prawnego księgi wieczystej,

 

Kancelaria służy kompleksową pomocą w zakresie prawa zobowiązań oraz odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych.

 

Rzetelnie i z zaangażowaniem pomagamy naszym Klientom w sprawach o:

 • zapłatę,
 • odszkodowania związane z wypadkami drogowymi,
 • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem,
 • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej, służbę zdrowia,
 • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń – szkody na osobie, na majątku,
 • spory na tle waloryzacji świadczeń ubezpieczyciela,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • odszkodowania za sieci przesyłowe (od sierpnia 2008r. istnieje taka możliwość, gdy linia np. telefoniczna, gazowa, światłowodowa biegnie przez nieruchomość - za odpowiednim wynagrodzeniem dla właścicieli)
 • ochronę dóbr osobistych,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa,

 

 

Roszczenia z tytułu umów, między innymi:

 • poręczenia,
 • sprzedaży,
 • darowizny,
 • leasingu,
 • o dzieło,
 • zlecenia,
 • spółki cywilnej;
 • bezpodstawne wzbogacenie

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE (rozwody Lublin)

 

Kancelaria zapewnia wszechstronne doradztwo w kwestiach majątkowych aktualnych i byłych małżonków przy:

 • umowach majątkowych między małżonkami – wspólności, odrębności majątkowej,
 • odpowiedzialności małżonka za zobowiązania współmałżonka,
 • ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami (w drodze umowy, przed sądem),
 • podziale majątku wspólnego (umownie, sądowo),
 • nakazaniu wypłacania wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka,
 • rozliczeniach między partnerami związków niezalegalizowanych.

 

Kancelaria gwarantuje pomoc przed wszczęciem procesu oraz w jego toku w sprawach o:

 • rozwód (bez orzekania o winie, z wyłącznej winy drugiego małżonka),
 • separację (zniesienie separacji),
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Kancelaria zajmuje się kompleksowo sprawami o:

 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
 • alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie obowiązku),
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • przysposobienie (w tym rozwiązanie przysposobienia),
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
 • ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobu jej wykonania,
 • wydanie dziecka;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim (zmianę kontaktów),
 • ustalenia miejsca pobytu małoletniego,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami.

 

PRAWO SPADKOWE

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną i reprezentuje Klientów w:

 • postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku (z testamentu i ustawy),
 • dochodzeniu roszczeń o zachowek ,
 • unieważnieniu testamentu ,
 • sporządzaniu testamentu, zapisu, polecenia, ustanowienia wykonawcy testamentu,
 • sprawach o przyjęcie spadku oraz jego odrzucenie,
 • umownym i sądowym dziale spadku i zniesieniu współwłasności,
 • umowach o zrzeczenie się przez spadkobiercę dziedziczenia